گزارش آماری / فعالین صنعت آسانسور از چه رسانه های اجتماعی استفاده میکنند؟

این گزارش بر اساس یک نظر سنجی در مهر ماه 1400 در ارتباط با میزان استفاده مدیران شرکت های آسانسوری، مدیران فروشگاه های آسانسوری و تعمیرکاران آسانسور از رسانه های اجتماعی همچون ایمیل، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، لیندکین، توییتر و میزان مطالعه مجلات و وبسایت های تخصصی آسانسور توسط این افراد تهیه شده است ...

مقدمه

این گزارش بر اساس یک نظر سنجی در مهر ماه 1400 در ارتباط با میزان استفاده مدیران شرکت های آسانسوری، مدیران فروشگاه های آسانسوری و تعمیرکاران آسانسور از رسانه های اجتماعی همچون ایمیل، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، لیندکین، توییتر و میزان مطالعه مجلات و وبسایت های تخصصی آسانسور توسط این افراد تهیه شده است. از میان 175 نفر از بازدید کنندگان این نظرسنجی، 82 نفر با نرخ پاسخ دهی72 % در آن شرکت کرده اند.

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن ایمیل خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن واتساپ خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن صفحه اینستاگرام خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن تلگرام خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن صفحه لینکدین خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به چک کردن صفحه توییتر خود اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به خواندن مجلات تخصصی آسانسور اختصاص می دهید؟

در طول روز یا هفته چند ساعت را به بررسی وبسایت های تخصصی آسانسور اختصاص می دهید؟

نتیجه گیری

نتایج استخراج شده از این نظرسنجی می تواند در برنامه ی بازاریابی فروشگاه های قطعات آسانسور، تولید کننده و وارد کننده قطعات آسانسور, شرکت های ارائه دهنده خدماتی آسانسور مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار بیش از 50 درصدی مراجعه به مجلات و وبسایت های آسانسوری نشان می دهد هنگام تدوین بازاریابی، در کنار پرداختن به رسانه های نوین اجتماعی نباید از این نوع رسانه ها نیز غافل شد.


چاپ   ایمیل