فتوسل نقطه ای تک کانال و دو کانال چه فرقی با هم دارند؟

بعضی از نصاب ها یا تعمیرکارهای آسانسور به فتوسل نقطه ای تک کانال و دو کانال، به ترتیب چشمی تک نقطه و چشمی دو نقطه نیز می گویند...

فتوسل نقطه ای تک کانال، یک جفت چشمی فرستنده و گیرنده دارد.

در واقع عملکرد چشمی تک نقطه بگونه ای است که یک پرتو کار تشخیص وجود مسافر یا مانع در دهانه ی درب آسانسور را انجام میدهد.

فتوسل نقطه ای دو کانال، دو جفت چشمی فرستنده و گیرنده دارد.

در واقع عملکرد چشمی دو نقطه بگونه ای است که دو پرتو کار تشخیص وجود مسافر یا مانع در دهانه درب آسانسور را انجام میدهد و این یعنی فتوسل نقطه ای دو کانال ایمنی بیشتری دارد.