انواع فتوسل

فتوسل معکوس:

در بعضی از مکان ها ( پرورشگاه قارچ و مرغداری ها ) از فتوسل معکوس برای روشنایی ها استفاده می شود. یعنی روشنایی ها و لامپ ها در روز روشن و در شب خاموش می شوند.

فتوسل نجومی:

فتوسل نجومی یا همان ساعت نجومی طلوع و غروب خورشید را توسط یک برنامه کامپیوتری تشخیص دادهو روشنایی ها را روشن و خاموش می کند.بعضی از فتوسل ها را می توان حتی در زمانیکه طول روز و شب تغییر می کند تنظیم کرد تا در مصرف انرزی صرفه جویی شود.

مطمئنا باید تنظیمات فتوسل را به صورت دقیق انجام داد تا از عملکرد بهتر آن بهره کافی برده شود.

اگر جای فاز ورودی و خروجی فتوسل عوض شود خواهیم دید که روشنایی ها هر چند لحظه یکبار روشن و خاموش می شود. همچنین با قطع شدن فاز لامپ ها همیشه روشن مانده و با قطع شدن نول لامپ ها همیشه خاموش می شوند.

فتوسل پرده ای وکو

0
X